หน้าหลัก
   l      E-service
   l      ร้องทุจริต
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าว
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วราชการ
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
   l      ความเห็น
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินงาน
   l      แผนยุทธศาสตร์
 
  เมนูสำคัญ
 
กิจกรรม
 
  ปฎิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2566
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
ข่าว >> กิจกรรม  
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next
ประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์พักคอยตำบลขี้เหล็ก
ประชุมคณะกรรมการกองทุนศูนย์พักคอยตำบลขี้เหล็ก วันที่  25  เมษายน 2565  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

สำนักงาน ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ให้ความรู้และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
วันที่  15  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น. นายสีดา  บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  พร้อมด้วย คณะบริหาร หัวหน้าส่วน ให้การต้อนรับ  ตัวแทนจากสำนักงาน  ป.ป.ช. ร้อยเอ็ด ที่ให้ความรู้และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตำบลขี้เหล็ก  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์   จังหวัดร้อยเอ็ด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กมอบถังน้ำเพื่อใช้สำหรับรองรับน้ำไว้ใช้งาน ในกรณีที่น้ำไม่ไหลหรือมีเหตุฉุกเฉิน
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสีดา บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้มอบถังน้ำขนาด 1,000 ลิตร ให้กับนายยัง จะอ่อน ราษฎรหมู่ที่ 1 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานป้องกันและเบาเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รักษาหายแล้ว จำนวน 54 ราย
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายสีดา บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะกรรมการกองทุนศูนย์พักคอยตำบลขี้เหล็ก, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. และ อสม. ต.ขี้เหล็ก ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
เมื่อวันที่  11  เมษายน  2565  นายสีดา  บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  ในระหว่างวันที่ 11  -  17  เมษายน 2565

ประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ครั้งที่1/2565
ประชาคมเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ครั้งที่1/2565 เมือวันที่ 25, 26 ,31 พฤษภาคม 2565 - 1 มิถุนายน 2565

กิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565
เมื่อ วันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565นายสีดา บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ คณะ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันดำเนินการ #ฉีดพ่นหมอกควันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


กิจกรรมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคระบาด โควิด 19 ที่ครบกำหนดการกักตัว บริเวณบ้านเรือน(HI)ของผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 นายสีดา บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก และคณะผู้บริหาร ได้มอบหมายให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคระบาด โควิด 19 ที่ครบกำหนดการกักตัว บริเวณบ้านเรือน(HI)ของผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ในวันที่ 17  มิถุนายน 2565 ณ วัดบ้านพิลา บ้านพิลา ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด  
โครงการความร่วมมือด้านการจัดการขยะมูลฝอย
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสีดา  บุตรนาแพง  นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ และประธาน อสม.ตำบลขี้เหล็กได้นำเสนอผลงานชุมชนปลอดขยะ ในระบบออนไลน์ 
 
 
 
 • รู้จักตำบล
 • บุคลากร
 • ข่าว
 • ความเห็น
 • ร้องทุจริต
 • หน้าหลัก
 • แผนยุทธศาสตร์
 • ข้อบัญญัติ
 • E-service
 • ติดต่อ
 • แผนดำเนินงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.