:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th
สำนักปลัด
นางเตือนใจ ทองบุ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ 086-2387922
นางสาวขวัญใจ ปักการะนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 081-8712615
นายกวีกานต์ บุญเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ 083-3295069
นายภราดร คุณหงส์
นักจัดการงานทั่วไป
โทรศัพท์ 080-7544828
นางบุญยานุช คำอาจ
นักพัฒนาชุมชน
โทรศัพท์ 086-0867221
นางนิตยา บุญเที่ยง
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 088-5526348
นายอนุคิด กาสิงห์
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
โทรศัพท์ 087-1458212
จ่าเอกมนต์ชัย อ่อนอัฐ
นักทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 086-0395899
นางสาวพจนีย์ อ่อนแก้วอ้อม
เจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ 088-3216426