:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 043-039760 , 088-5577285 อีเมล์ : keelek.org@gmail.com , saraban@keelek-phatumrat.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนา  การศึกษา  เศรษฐกิจ  สังคม  คุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ประเพณี  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

2. จัดให้มีบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม  และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชน

3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ

4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

5.ส่่งเสริมการใช้ปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพในการเกษตรกรรม

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

7. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

8. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9. ควบคุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. ประชาชนต้องมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอในการดำรงชีวิต

2. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย

3.  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างเพียงพอในการดำรงชีวิต

4. การศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์

5. ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และห่างไกลยาเสพติด

6. ลดต้นทุนการผลิตสภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษ

7. อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

8.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.  ควบคุม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย