หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
   l      ข้อบัญญัติ
   l      คู่มือประชาชน
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      แผนดำเนินการ
 
  เมนูสำคัญ
 
กิจกรรม
 
  ปฎิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2563
อา พฤ
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
 
หน้าหลัก ข่าวสาร  

 

 

 

 

 

มาตรการประหยัดพลังงาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  อำเภอร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

 

 

1.  วัตถุประสงค์                  เพื่อเสนอแนวทางและวิธีการการประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะ ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

2.  ขอบเขต                       ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

3.  ผู้นำไปใช้งาน                  พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  ผู้ขอใช้รถไปติดต่อราชการและปฏิบัติงาน

4.  สถานที่                         องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

 

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

1. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

1.1  ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถ

1.2  กรณีการขอใช้รถไปติดต่อราชการและปฏิบัติงานนอกสถานที่เส้นทางเดียวกันให้จัดรถยนต์

รวมกันไป  

1.3  ตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ

1.4  วางแผนการใช้เส้นทางการเดินทาง

1.5  จัดทำคู่มือการใช้รถเพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

1.6  จัดอบรมเรื่อง  วิธีการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงให้แก่พนักงานขับรถยนต์

1.7  ขับรถไม่เกิน 90 กม./ชม.

1.8  เติมลมยางให้พอดี

1.9  ทำความสะอาดไส้กรองเป็นประจำ

1.10         ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบ

1.11         ไม่เลี้ยงคลัทช์ในขณะขับรถ

1.12         ออกรถโดยวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องอยู่กับที่

1.13         ไม่ควรเร่งเครื่องก่อนออกรถ

1.14         อย่าออกตัวรถกระชาก

1.15         ปรับแต่งเครื่องยนต์ทุก 6 เดือน

1.16         ตรวจเช็คเครื่องยนต์ปีละ 2 ครั้ง

 

 

/2. การประหยัดน้ำมัน...

- 2 -

 

2. การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงโดยการบริหารการใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

2.1  จัดระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางในการส่งเอกสารและหนังสือราชการให้เป็นเวลาที่ชัดเจน 

และในช่วงเวลาที่เหมาะสม

2.2   เอกสารหรือหนังสือราชการที่มีจำนวนไม่มากและไม่เร่งด่วน (ไม่เกิน 10 แผ่น)  ควร

กำหนดให้ส่งทางโทรสาร หรือเอกสารที่มีจำนวนน้อยให้จัดส่งโดยการใช้รถ จักรยานยนต์

2.3  การส่งเอกสารที่มีกำหนดเวลาชัดเจน  โดยกำหนดเวลาที่มากกว่า 3 วันทำการให้ กำหนดส่ง

ทางไปรษณีย์  

2.4  จัดเส้นทางรถและคัดแยกเอกสารที่ต้องจัดส่งที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

2.5 วางระเบียบการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการที่รู้กำหนดเวลาล่วงหน้าต้อง ยื่นขออนุญาต

ใช้รถยนต์ส่วนกลางล่วงหน้า (1 วัน) เพื่อให้สามารถจัดรถและ ขนาดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

2.6   กำหนดให้หัวหน้ายานพาหนะและสถานที่ /ผู้รับผิดชอบในการจัดรถยนต์ต้อง  วิเคราะห์

วางแผนการจัดใช้รถตามคำขอใช้รถล่วงหน้า ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งประสานให้ผู้ขอใช้รถทราบด้วย (เช่น กรณีไปเส้นทาง เดียวกันหรือระยะทางใกล้เคียงและจัดให้ไปรถยนต์คันเดียวกันในการติดต่อราชการและปฏิบัติงาน เป็นต้น

2.7  ให้มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อให้มีการปรับปรุงระเบียบการ

ใช้รถของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างน้อยทุก 6 เดือน

 

3. การจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถยนต์ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

3.1     จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อช่วยกัน ประหยัด

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง และการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.2     จัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการใช้รถของ

หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเผยแพร่แก่ พนักงาน/ลูกจ้าง

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3-

 

มาตรการประหยัดไฟฟ้า

 

1.  วัตถุประสงค์         เพื่ออธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด

2.  ขอบเขต              ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

3. ผู้นำไปใช้งาน         พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกคน ที่ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

4. สถานที่                ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

 

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

การประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

 

          1.  ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยสอดส่องดูแลการใช้ไฟส่องสว่างในอาคารและการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในอาคารให้เป็นไปอย่างประหยัด โดยขอให้ช่วยกันปิดไฟแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน เช่น ปิดไฟแสงสว่างห้องทำงานตอนพักเที่ยง ปิดไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

          2. กองช่าง ดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหากเสื่อมสภาพให้เร่งซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอด

          3. เปิดมู่ลี่บางส่วนเพื่อรับแสงสว่าง

 

1.1 ระบบแสงสว่าง

          1)  การใช้หลอดไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงาน เช่น เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ธรรมดา มาเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า

          2) เปลี่ยนโคมไฟฟ้าชนิดโคมโลหะทาสีขาว ซึ่งให้ประสิทธิภาพ

ในการสะท้อนแสงต่ำที่ยังติดตั้งใช้งานอยู่ในอาคารบางส่วนให้เป็นโคมไฟฟ้าชนิด Reflector ชนิดเคลือบสาร Silver ทำให้ลดจำนวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้ครึ่งหนึ่ง  (ใช้เพียง 1 หลอด/โคม)

          3) เปลี่ยนบัลลาสต์ชนิดขดลวดธรรมดา เป็นบัลลาสต์อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งสามารถลดพลังงานต่อวัตต์/หลอดได้ โดยที่ปริมาณความสว่างยังคงเดิม

          4) ทำความสะอาดหลอดไฟฟ้าปีละ 1 ครั้ง

          5) รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน เช่น การใช้เสียงตามสาย, จัดทำป้ายหรือสติกเกอร์คำขวัญ

 

 

/1.2  ระบบเครื่องปรับอากาศ...

- 4 -

         

 

1.2 ระบบเครื่องปรับอากาศ

          1)  การเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานให้เปิดและปิดตามเวลาและหลักเกณฑ์ ดังนี้

                   . เช้า   เปิดเวลา  09.30 . และปิดเวลา 11.30 .

                   . บ่าย  เปิดเวลา   13.01 . และปิดเวลา 16.00 .

          2) หน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องทำงานนอกเวลาปกติ ให้เปิดเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

          3)  ในเวลาเลิกงานผู้ออกจากห้องทำงานเป็นคนสุดท้ายของหน่วยงานนั้น ๆ  จะต้องปิดไฟส่องสว่าง และเครื่องปรับอากาศ และตรวจดูเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด หากพบว่าเปิดใช้งานอยู่จะต้องปิดและถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้ง

          4)  เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะห้องที่ใช้งาน และปรับอุณหภูมิที่เหมาะสม (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส)

          5)  แต่งตั้งและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประจำส่วน/สำนัก เป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรการ  โดยกำหนดวิธีการควบคุม, ตรวจสอบและติดตามผล

           6)  แต่ละหน่วยงานดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งจะช่วยให้การระบายความร้อนของระบบและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศดีขึ้น โดยพิจารณาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังนี้

                   . ดำเนินการเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่

                             - ทำความสะอาดคอล์ยเย็น  คอล์ยร้อน รวมทั้ง แผ่นกรองฝุ่น ต่างๆ

                             - ตรวจสอบวงจรการควบคุมต่าง ๆ

ว่าทำงานถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่ เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิห้อง 

ระบบปรับอากาศของเครื่อง

 
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.