หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ร้องเรียน /ทุกข์
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินการ
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      คู่มือประชาชน
 
  เมนูสำคัญ
 
กิจกรรม
 
  ปฎิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2564
อา พฤ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 
ข่าวสาร >> กิจกรรม  
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 next
กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยประธานกลุ่มโรงเรียนในตำบลขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประธานกลุมโรงเรียนในตำบลขี้เหล็กในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าให้แก่ตัวแทนชุมชนนำไปฉีดให้สุนัขในชุมชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วกกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในตำบลขี้เหล็ก ร่วมกัน ก่อสร้าง ศูนย์พักคอย (CI))


กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมจิตอาสา ในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2564  ณ  วัดบ้านขามป้อม

สภาพบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมพายุฤดูร้อนของตำบลขี้เหล็ก
ในวันที่ 7  มีนาคม พ.ศ.2564

ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ประชุมผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำเดือน พฤษภาคม 2564  ในวันที่  17  พฤษภาคม  2564   ในระหว่างเวลา  13.30-15.00  น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก

กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์
ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมเครารพธงชาติทุกเช้าของวันจันทร์

โครงการช่วยเหลือจากโรคระบาดใหม่ลัมปีสกิลในโค-กระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ในตำบลขี้เหล็กได้ร่วมกันฉีดฆ่าเชื้อจากโรคระบาดใหม่ลัมปีสกิลในโค-กระบือ ในวันที่ 1  มิถุนายน 2564  ของตำบลบขี้เหล็ก

คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ร่วมตรวจพื้นที่ปัญหาร้องเรียนฟาร์มหมู
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ร่วมตรวจพื้นที่ปัญหาร้องเรียนฟาร์มหมู ในวันที่  1  มิถุนายน 2564 ณ ฟาร์มหมู

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะ อสม.ประจำหมู่บ้านได้ร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียนในตำบลขี้เหล็ก เพื่อนำไปใส่ไว้ป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโควิด  19  ในวันที่  14  มิถุนายน 2564

 
 
 
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ร้องเรียน /ทุกข์
  • หน้าหลัก
  • แผนยุทธศาสตร์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • ติดต่อ
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.