หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
   l      ข้อบัญญัติ
   l      คู่มือประชาชน
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      แผนดำเนินการ
 
  เมนูสำคัญ
 
กิจกรรม
 
  ปฎิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
 
หน้าหลัก ข่าวสาร >> กิจกรรม  
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 next
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนองจอก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔


กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563


โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำการป้องกันโรคระบาด (COVID - 19 )
7  มีนาคม  2563

กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัส ( COVID - 19 )


กิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัยต้านเชื้อไวรัสโควิด 19


กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบ 2)
วันที่ 20 เมษายน 2563

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ในวันที่  29  มิถุนายน พ.ศ.2563

กิจกรรมอบรมคุณธรรม ปี2562


ภาพกิจกรรมวันต่อต้านวันคอร์รัปชั่นสากล ปี 2562


กิจกรรมเฉลิมพระเกียริ ปี 2563
12 สิงหคม พ.ศ. 2563

 
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.