หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ร้องเรียน /ทุกข์
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินการ
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      คู่มือประชาชน
 
 
ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ขอความกรุณา จนท. ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม เรื่องเบี้ยคนพิการ
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพิลา หมู่ที่ 3
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกถนน รอ.3032 บ้านขามป้อม หมู่ที่ 6 ถนนเชื่อมตำบลโนนสวรรค์
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (ฐานรากแผ่) )
  ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ บ้านพิลา หมู่ที่ 3
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วกกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในตำบลขี้เหล็ก ร่วมกัน ก่อสร้าง ศูนย์พักคอย (CI))
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้ส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้าให้แก่ตัวแทนชุมชนนำไปฉีดให้สุนัขในชุมชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
กิจกรรมมอบหน้ากากอนามัยประธานกลุ่มโรงเรียนในตำบลขี้เหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยให้ประธานกลุมโรงเรียนในตำบลขี้เหล็กในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านขามป้อม ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์  จ.ร้อยเอ็ด
กิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมสร้างความสามัคคี ถวายความจกรักภักดี อนูรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ร่วมกับกำนัน ผู้นำชุมชน  และอสม. ในตำบลขี้เหล็กได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เสริมสร้างความสามัคคี ถวายความจกรักภักดี อนูรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 มิถุนายน 2564
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
ธันวาคม 2564
อา พฤ
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ร้องเรียน /ทุกข์
  • หน้าหลัก
  • แผนยุทธศาสตร์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • ติดต่อ
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.