หน้าหลัก
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
   l      ข้อบัญญัติ
   l      คู่มือประชาชน
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      แผนดำเนินการ
 
 



นายแสวง โพธิ์หอม
 นายก อบต.ขี้เหล็ก

ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ฃประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ฃตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ขอความกรุณา จนท. ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม เรื่องเบี้ยคนพิการ
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2564

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564   องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก   อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.      มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อ  

         ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้าย 

         ทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือน พฤศจิกายนของทุกปี

2.      ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจาก 

         หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง         

         ส่วนท้องถิ่น ณ วันที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพที่ประสงค์จะ 

         รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนวนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั่งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนพฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 – เดือนกันยายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด   องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้รับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

1.      บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงาน

         ของรัฐที่มีรูปถ่าย

2.      ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3.      สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบ

         อำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการ

         จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)

 

  ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

        เชิญประชาชนตำบลขี้เหล็กทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์  กษัตริย์”  ในวันจันทร์ที่  ๑๒  เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๓  ตั้งแต่ เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ บริเวณหนองจอก  บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ ๔ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด

  ประชาสัมพันธ์ ประกาศขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตาม พรบ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
จากงานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก  
อำเภอปทุมรัตต์  จังหวัดร้อยเอ็ด
  ประชาสัมพันธ์เรื่อง ลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564
จากงานพัฒนาชุมชน อบต.ขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
เดือน กันยายน พ.ศ.2563 เป็นเดือนสุดท้ายของการลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) สำหรับผู้สูงอายุที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2504 ที่ไม่เคยลงทะเบียนและไม่เคยรับเงินเบี้ยยังชีพหากไม่มาลงทะเบียนภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ท่านจะไม่ได้รับเงินในปีงบประมาณ 2564
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563
กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันจันทร์ที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหนองจอก บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ ๔
โครงการส่งเสริมให้ความรู้ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมเยี่ยมผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2563
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         
 
 
  • หน้าหลัก
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อ/ร้องเรียน ร้องทุกข์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • แผนยุทธศาสตร์
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.