รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผูบริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าวสาร
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการเกษตร
   l      ติดต่อ/ร้องเรียน
   l      ข้อมูลติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินการ
   l      แผนยุทธศาสตร์
   l      คู่มือประชาชน
 
 นายแสวง โพธิ์หอม
 นายก อบต.ขี้เหล็ก

ประวัติ อบต.ขี้เหล็ก


ตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  ระยะทางห่างจากจังหวัด  ประมาณ  55  กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กตั้งอยู่ที่บ้านขี้เหล็ก  หมู่ที่ 1  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีเนื้อที่โดยประมาณ   31.16  ตารางกิโลเมตร ประมาณ   20,210   ไร่


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ขอความกรุณา จนท. ที่เกี่ยวข้องช่วยติดตาม เรื่องเบี้ยคนพิการ
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  การติดตามงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะ อสม.ประจำหมู่บ้านได้ร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัยในหมู่บ้าน  วัด  โรงเรียนในตำบลขี้เหล็ก เพื่อนำไปใส่ไว้ป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโควิด  19  ในวันที่  14  มิถุนายน 2564
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ร่วมตรวจพื้นที่ปัญหาร้องเรียนฟาร์มหมู
คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ร่วมตรวจพื้นที่ปัญหาร้องเรียนฟาร์มหมู ในวันที่  1  มิถุนายน 2564 ณ ฟาร์มหมู
โครงการช่วยเหลือจากโรคระบาดใหม่ลัมปีสกิลในโค-กระบือ
องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็กร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครองท้องที่ในตำบลขี้เหล็กได้ร่วมกันฉีดฆ่าเชื้อจากโรคระบาดใหม่ลัมปีสกิลในโค-กระบือ ในวันที่ 1  มิถุนายน 2564  ของตำบลบขี้เหล็ก
กิจกรรมเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์
ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมทำกิจกรรมเครารพธงชาติทุกเช้าของวันจันทร์
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
มิถุนายน 2564
อา พฤ
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
 
 
  • รู้จักตำบล
  • บุคลากร
  • ข่าวสาร
  • ติดต่อ/ร้องเรียน
  • แผนยุทธศาสตร์
  • ข้อบัญญัติ
  • คู่มือประชาชน
  • ข้อมูลติดต่อ
  • แผนดำเนินการ
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.