หน้าหลัก
ประวัติหน้าแรก
   l      E-service
   l      ร้องทุจริต
   l       รู้จักตำบล
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ขององค์องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
สถานที่สำคัญ ในตำบล
ผลิตภัณฑ์ ในตำบล
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มเอกสารราชการ
คู่มือประชาชน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   l      ข่าว
กิจกรรม
   l      บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วราชการ
สมาชิก อบต
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
หน่วยตรวจสอบภายใน
   l      ความเห็น
   l      ติดต่อ
   l      ข้อบัญญัติ
   l      แผนดำเนินงาน
   l      แผนยุทธศาสตร์
 
 


               นายสีดา บุตรนาแพง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก


 
  เรื่องร้องเรียน
 
 
ถาม การยื่นแบบภาษีป้ายปี 2565 ยื่นในระหว่างเดือนไหน
ตอบ ยื่นแบบภาษีป้ายในเดือน มกราคม 2565 - มีนาคม 2565 คะ่
 
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  ประกาศว่าด้วยข้อบังคับ หรือ วินัย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
  ถาม-ตอบ
http://www.facebook.com/photo?fbid=175354091496857&set=a.112902871075313
  ประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ประจำปี 2565
  ประชาสัมพันธ์ประกาศไม่รับของขวัญ (No gift policy)
อ่านต่อทั้งหมด >>
  ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายสีดา บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะกรรมการกองทุนศูนย์พักคอยตำบลขี้เหล็ก, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. และ อสม. ต.ขี้เหล็ก ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และมอบ  ATK  ให้แก่ อสม.ตำบลขี้เหล็ก
โครงการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
เมื่อวันที่  11  เมษายน  2565  นายสีดา  บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565  ในระหว่างวันที่ 11  -  17  เมษายน 2565
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รักษาหายแล้ว จำนวน 54 ราย

กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
นายสีดา บุตรนาแพง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คณะกรรมการกองทุนศูนย์พักคอยตำบลขี้เหล็ก, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. และ อสม. ต.ขี้เหล็ก ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่รักษาหายแล้ว จำนวน 42 ราย
อ่านต่อทั้งหมด >>
  หนังสือราชการ สถ.
 
 
http://http://www.dla.go.th
 
อ่านต่อทั้งหมด >>
 
    ปฎิทินกิจกรรม
 
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       
 
 
 • รู้จักตำบล
 • บุคลากร
 • ข่าว
 • ความเห็น
 • ร้องทุจริต
 • หน้าหลัก
 • แผนยุทธศาสตร์
 • ข้อบัญญัติ
 • E-service
 • ติดต่อ
 • แผนดำเนินงาน
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190
โทรศัพท์ 043671019 ,0885577285
Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก All Rights Reserved.